Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – nowy konkurs


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjnego usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Podmioty uprawnione do aplikowania:

Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000 000,00 zł;
 2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 000 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł

Intensywność dofinansowania:

 1. zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu;
 2. przypadku pomocy dla członka klastra:
  a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
  albo
  b) w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:

i. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
ii. do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
iii. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją, i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu dotyczące usług w zakresie:
a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowe.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra zalicza się koszty:

 1. wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 2. dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 3. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 4. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 5. usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
 6. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć trzech osób.
 7. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 8. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 9. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 10. reklamy w mediach targowych;
 11. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 12. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP, który aktywny będzie od dnia 16 czerwca 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – ogłoszenie o konkursie, poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r.

Dokumentacja konkursowa: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – dokumentacja

Informacja o wynikach poprzedniego konkursu: 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – wyniki oceny merytorycznej

Status Krajowego Klastra Kluczowego w tej chwili posiada 16 klastrów – lista KKK