„The Smart Guide to Cluster Policy”, czyli jak wspierać wzrost MŚP poprzez polityki klastrowe.


Zaprezentowany w czerwcu 2016 r. na Konferencji Inteligentne Regiony przewodnik jest jedną z najnowszych publikacji Komisji Europejskiej poświęconą wspieraniu MŚP poprzez fundusze strukturalne.

Nowy Smart Guide to Cluster Policy stanowi zbiór praktycznych porad  dla regionalnych władz i inne podmioty odpowiedzialne za tworzenie polityk klastrów przybliżających czytelnika do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób lepiej i skuteczniej wykorzystywać klastry w modernizacji regionalnych przemysłów, wspieraniu wzrostu MŚP.

W przewodniku znajduje się wiele ciekawych spostrzeżeń i wskazówek, np. czym klastry są, a czym nie, co warunkuje ich sukces i dlaczego właściwie mają znaczenia.

Klastry nie mogą być postrzegane jako twory wąsko dopasowane do poszczególnych sektorów, co niestety jest dostrzegalne w większości polityk przemysłowych, ale powinny być traktowane jako regionalne ekosystemy powiązanych ze sobą przemysłów i kompetencji z uwzględnieniem szerokiego wachlarza zależności transprzemysłowych.

Wśród czynników warunkujących sukces klastrów przewodnik wymienia m.in.: osiągnięcie tzw. masy krytycznej, obecność powiązanych z rdzeniem klastra podmiotów reprezentujących różne specjalizacje przemysłowe (pełniący m.in. role poddostawców lub podwykonawców), lokalizację, powiązania.

Niewątpliwie ciekawym elementem przewodnika jest także zestawienie działań, które należy podejmować wspierając klastry, z tymi których należy unikać. I tak wśród działań zalecanych znajdujemy m.in.:

  1. wspieranie nowych działań w szczególności podejmowanych przez grupy (klastry) lub sieci powiązanych podmiotów,
  2. finansowanie strategicznych inicjatyw klastrowych koncentrujących się na promocji silnych stron, powiązań i rozwojowych kompetencji, które jednocześnie pozostają w związku z inteligentnymi specjalizacjami,
  3. wspieranie inicjatyw klastrowych, które posiadają potencjał do tworzenia międzynarodowych łańcuchów wartości.

Unikać należy m.in.:

  1. finansowania tworzenia klastrów od podstaw,
  2. rozwijania wąskiego (sektorowego) postrzegania klastrów,
  3. wspierania klastrów zainteresowanych jedynie rozwojem wewnętrznym.

Publikację w języku angielskim można pobrać ze strony Komisji Europejskiej: The Smart Guide to Cluster Policy