Rozwój struktur klastrowych w województwie kujawsko-pomorski – raport końcowy z ewaluacji projektu


Konferencja_1_Funduszu Powiązań KooperacyjnychW ramach zbliżającego się do końca projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” wsparcie w wysokości ponad 14 mln zł uzyskało 31 klastrów i powiązań kooperacyjnych. 14 spośród nich zdecydowało się na wdrożenie zapisów strategii działania i rozwoju, pozostałe ograniczyły się do opracowania dokumentów strategicznych. Chcąc uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. efektów
realizacji projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zdecydowała się na przeprowadzenie zewnętrznego badania ewaluacyjnego.

Celem głównym badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat efektów projektu, jego trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości, w tym ocena wpływu na konkurencyjność podmiotów korzystających z bezpośredniego wsparcia. Cel główny badania został zrealizowany przez podjęcie następujących przedsięwzięć (cele szczegółowe badania):

  1. Ocena modelu i typów powiązań wewnątrz klastra oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
  2. Ocena korzyści uzyskanych przez członków powiązań kooperacyjnych/klastrów.
  3. Ocena korzyści podjętej współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego/klastra.
  4. Ocena stopnia adekwatności zastosowanych narzędzi w stosunku do potrzeb i oczekiwań członków powiązań kooperacyjnych/klastrów.
  5. Ocena wpływu instrumentów zastosowanych w projekcie na wzrost liczby i jakości utworzonych i istniejących powiązań kooperacyjnych/klastrów w regionie, w tym określenie rodzajów podejmowanych działań (aktywność rynkowa, promocyjna, kreowanie wiedzy i innowacji).
  6. Ocena motywacji (geneza powiązania/klastra) oraz stopnia zadowolenia podmiotów z podjętej współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego/klastra.

Badaniem zostali objęci Koordynatorzy powiązań kooperacyjnych i klastrów, ich członkowie, przedstawiciele konsorcjum realizującego projekt (TARR S.A., KPAI Sp. z o.o.) oraz eksperci zewnętrzni zaangażowania w ocenę wniosków o udzielenie wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Raport końcowy z ewaluacji projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”