Reaktywacja Grupy roboczej ds. polityki klastrowej


W dniu 24 maja w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce spotkanie, którego celem było określenie ram pracy planowanej do reaktywacji Grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich regionów oraz Krajowych Klastrów Kluczowych. Województwo Kujawsko-Pomorskiego reprezentował przedstawiciel Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. p. Piotr Józefiak. Bydgoski Klaster Przemysłowy, jedyne regionalne grono o statusie Krajowego Klastra Kluczowego, reprezentowane było przez Prezes Zarządu Klastra p. Katarzynę Meger oraz Wiceprezesa Zarządu dr. hab. Dariusza Sykuterę.

Spotkanie otworzyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która podkreśliła znaczenie klastrów dla rozwoju gospodarczego, w tym wdrażania innowacji, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu oraz promowania przedsiębiorczości, akceleracji MŚP i międzysektorowej współpracy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki przeglądu wdrożenia rekomendacji Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, która pracowała w latach 2011-2012 (Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 r.). Możliwość zaprezentowania własnych polityk klastrowych mieli także przedstawiciele każdego z regionów. W prezentacji województwa kujawsko-pomorskiego zaakcentowane zostały instrumenty wsparcia klastrów i powiązań kooperacyjnych w okresie 2007 – 2013 (w szczególności poprzez Fundusz Powiązań Kooperacyjnych oraz Kooperacyjny Voucher Badawczy) oraz na możliwości pozyskania funduszy na internacjonalizację działalności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.5.2. Oprócz tego wskazano na możliwość uzyskania przez regionalne klastry wsparcia informacyjno-doradczego, które świadczone jest przez ośrodek Enterprise Europe Network przy TARR, który pełni rolę Punktu Kontaktowego dla Klastrów.

Ponadto, przedstawiono założenia organizacji i zakres działania nowej Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, powołanie której zaakceptował Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności w-Ministerstwie Rozwoju.

Organizatorzy spotkania przekazali także informację organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 30 czerwca br. konferencji pn. „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”. Już wkrótce opublikowany zostanie program wydarzenia oraz szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa.