Pytania i odpowiedzi


W wyniku analizy dokumentacji konkursowej najprawdopodobniej macie Państwo pytania. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą pytań i udzielonych przez Punkt Kontaktowy odpowiedzi.Liczymy, iż uzyskana w ten sposób wiedza ułatwi Państwu przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia, jak również realizację przedsięwzięć po podpisaniu umowy.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie zasad wydatkowania środków prezkazanych na realizację przedsięwzięc w formie zaliczki.

W przypadku wydatkowania zaliczek poprzez dokonywanie płatności z rachunków służących do obsługi płatności zaliczkowych informujemy, że dopuszcza się zarówno możliwość dokonywania częściowej płatności z rachunku zaliczkowego w wysokości odpowiadającej udzielonemu wsparciu na dany wydatek i dokonania dopłaty pozostałej części wydatku (np. wkład własny + VAT niekwalifikowany) z rachunku podstawowego, jak również możliwość opłacania wydatków w całości z rachunku zaliczkowego (np. całości faktury VAT), a następnie po wyczerpaniu środków na rachunku zaliczkowym, dokonywania pozostałych płatności z rachunku podstawowego, tak aby łączna wartość kosztów kwalifikowanych rozliczanych we wniosku o płatność, pozwalała na rozliczenie wydatkowania przez Koordynatora 100% otrzymanej zaliczki.

Informujemy również, że w przypadku pobierania przez bank opłat za prowadzenie rachunku zaliczkowego lub opłat za dokonywanie transakcji, jeśli wydatki te nie są wydatkami kwalifikowanymi, należy je zrefundować dokonując przelewu z rachunku podstawowego Koordynatora na rachunek zaliczkowy.

Pytanie: Czy wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność gospodarczą? Według którego aktu prawnego definiowany jest przedsiębiorca?

 Odpowiedź: Wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie, realizując przedsięwzięcia w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, będą prowadzić działalność gospodarczą.  Z uwagi na różnorodność typów podmiotów kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz ról pełnionych w przedsięwzięciu, definiujemy poszczególne podmioty z uwagi na rolę zadeklarowaną w przedsięwzięciu. W ramach konkursu o wsparcie na rzecz powiązania kooperacyjnego/ klastra mogą się ubiegać: przedsiębiorcy niezależni od siebie, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje badawcze. Zwracamy uwagę, że dany członek powiązania kooperacyjnego/ klastra, w tym koordynator (w etapie I) oraz uczestnik przedsięwzięcia, w tym koordynator (w etapie II) może występować w przedsięwzięciu wyłącznie jako jeden z ww. typów podmiotów.

Wyjaśnienie definicji ze względu na typ podmiotu

Instytucja otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, który łącznie spełnia dwa warunki:

  1. zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (non profit) oraz
  2. w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Koordynatorem powiązania kooperacyjnego/ klastra może być wyłącznie taka IOB, której głównym celem statutowym jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Przedsiębiorca – podmiot w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz 672 – tekst jednolity) wykonujący działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi w Art.  14 tej Ustawy. W przedsięwzięciu musi wziąć udział co najmniej 5 niezależnych od siebie przedsiębiorców definiowanych Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Każdy podmiot ubiegający się o wsparcie, realizujący przedsięwzięcia w ramach Funduszu, będzie przedsiębiorstwem w rozumieniu definicji, znajdującej się w art. 1 załącznika nr I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., w związku z tym będzie mógł być biorcą pomocy de minimis.

Pytanie: Czy IOB będąca koordynatorem jednego powiązania kooperacyjnego/klastra może być członkiem (w przypadku Etapu I)
i uczestnikiem (w przypadku Etapu II) innego powiązania kooperacyjnego/klastra.

Odpowiedź: Tak, sytuacja taka jest dopuszczalna. Możliwość ta odnosi się nie tylko do inastytucji otoczenia biznesu, ale także do innych podmiotów, które mogą występować w roli koordynatora, a zatem przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Pytanie: Czy VAT jest kosztem kwalifikowanym:

a) dla IOB, która jest płatnikiem VAT, ale nie może odliczyć sobie VAT-u, ponieważ z działalności w projekcie nie osiąga przychodów,
b) dla firmy, która nie jest płatnikiem VAT?

Odpowiedź: Tak, VAT w obu wymienionych przypadkach (a i b) jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie: Czy wyłączenie dotyczące kodów PKD 69 i 70 dotyczy wszystkich PKD firmy, czy tylko głównego PKD?

Odpowiedź: Wyłączenie dotyczące kodów PKD dotyczy wiodącej (przeważającej) działałności przedsiębiorstwa.

Pytanie: Czy powiązanie kooperacyjne (a faktycznie koordynator) może dokonać zakupu od jednej z firm – członków
powiązania kooperacyjnego? Jakie wymogi formalne trzeba spełnić przy tym i innych zakupach (zakup poniżej 14.000 EUR).

 Odpowiedź: Przy zakupach finansowanych ze środków RPO WK-P należy stosować stosowne Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (wersja aktualna, w chwili udzielania odpowiedzi była datowana na 4. 10.2012). Wytyczne wskazują, iż zamawiający zobligowany jest do kierowania się zasadami transparentności, konkurencyjności, uczciwości. Sytuacja przedstawiona w pytaniu, w której zakup dokonywany jest  jednego z członków powiązania kooperacyjnego może powodować wrażenie,  jeden  podmiotów, który startuje w postępowaniu może występować z bardziej uprzywilejowanej pozycji niż inni.

Pytanie: Czy stronami porozumienia członków powiązania kooperacyjnego oraz umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia
powinny być również organizacje badawcze, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje otoczenia biznesu?

Odpowiedź: W przypdku Etap I stronami porozumienia członków powiązania kooperacyjnego muszą być wszyscy członkowie powiązania kooperacyjnego/klastra, którzy zobowiązali się do udziału w przedsięwzięciu zgodnie ze złożonym wnioskiem (niezależnie od formy prawnej czy sektora prowadzonej działalności).
W przypadku Etapu II stronami umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia muszą być wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia także niezależnie od formy prawnej czy sektora prowadzonej działalności.
Reasumując zarówno w przypadku porozumienia członków powiązania kooperacyjnego, jak i umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia muszą znaleźć się na nich podpisy przedstawicieli organizacji badawczych i/lub jednostek samorządu terytorialnego i/lub instytucji otoczenia biznesu jeżeli takowe wyraziły wolę udziały w przedsięwzięciu.

Pytanie: Jaką osobowość prawną powinnno mieć powiązanie kooperacyjnego/klaster przystępujący do II Etapu?

Odopowiedź: Dopuszczalne formy prawne klastrów na II etapie, to wszystkie formy możliwe do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (zarówno w Rejestrze przedsiębiorców, jak i w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). A zatem jedyny wyjątek co do formy prawnej współpracy członków powiązania kooperacyjnego/klastra stanowi spółka cywilna, która nie ma osobowości prawnej, natomiast dopuszczalne są wszystkie spółki prawa handlowego, spółka europejska, stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje społeczne i zawodowe, podlegające wpisowi do KRS.

Pytanie: Czy przdsiębiorstwo będzie traktowane jako niezależne w rozumieniu Regulaminu, jeżeli jego właścicielem jest jeden z członków zarzu instytucji otoczenia biznesu, która będzie koordynatorem powiązania (z zastrzeżeniem, że IOB ma oddzielną osobowość prawną)?

Odpowiedź: Tak, przedsiębiorstwo takie będzie traktowane jako niezależne.

Pytanie: Czy wyłączenie dotyczące kodów PKD 69 i 70 dotyczy wszystkich PKD firmy zapisanych w dokumentach rejestrowych, czy tylko głównego PKD?

Odpowiedź: Wyłączenie dotyczące kodów PKD 69 i 70 dotyczy tylko wiodącej działalności przedsiębiorstwa, która ustalana jest na podstawie dokumentów rejestrowych danego podmiotu (wpisu do CEIDG i/lub REGON)

Pytanie: Czy istnieje możliwość ograniczenia wartości poręczenia składanego przez uczestników przedsięwzięcia w stosunku do koordynatora do wartości korzyści płynących z udziału w projekcie?

Odpowiedź: Regulamin nie przewiduje ograniczenia wartości poręczenia wekslowego. Konstrukcja wprowadzona celem większego zaangażowania wszystkich podmiotów w realizację przedsięwzięcia i wzięcia przez wszystkie podmioty odpowiedzialności za prawidłowość jego realizacji. Poręczenie deklaracji wekslowej przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia jest wymagane jedynie w odniesieniu do etapu II.

Pytanie: Czy powiązania kooperacyjne/klaster otrzyma dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej faktultatywnej etapu II, jeżeli jego członkiem będzie organizacja badawcza klasy A spoza regionu kujawsko-pomorskiego?

 Odpowiedź: Tak, klaster/powiązanie kooperacyjne, które we wniosku na II etap wykaże wśród swoich członków obecność organizacji badawczej klasy A, której siedziba mieści się poza regionem kujawsko-pomorskim uzyska dodatkowe punkty.

Pytanie: Jeśli kordynatorem klastra będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która działa non profit i przez to jest instytucją otoczenia biznesu, ale posiada wpisane do KRS PKD 69 i 70, to czy będzie objęta wyłączeniem opisanym w Regulaminie z tytułu prowadzenia działalności objętej wymienionymi kodami PKD?

Odpowiedź: Instytucja otoczenia biznesu posiadająca w swoim KRS kody PKD 69 i/lub 70 może pełnić rolę koordynatora w projekcie nawet w sytuacji, gdy kody te opisują jej przeważającą działalność. Wyłączenie z możliwości uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do działalności opisanej kodami PKD dotyczy tylko tych przedsiębiorców, dla których jest to działalność przeważająca.

Pytanie: Jeśli koordynatorem będzie instytucja otoczenia biznesu (np. fundacja), to czy kryterium nr 1. oceny merytorycznej fakultatywnej – etap II, czyli „Czy przedsięwzięcie zakłada realizację działalń na rzecz a) współpracy przedsiębiorców oraz współpracy członkówi powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub instytutjcmia otoczenia biznesu?” będzie spełnione, czy w takiej sytuacji należałoby dobrać drugą instytucję otoczenia biznesu, która nie będzie koordynatorem?

Odpowiedź: W przypadku, gdy koordynatorem jest instytucja otoczenia biznesu, kryterium nr oceny merytorycznej fakultatywnej dla etapu II będzie spełnione i nie ma wymogu, aby pozyskać dodatkowo do powiązania kooperacyjnego/klastra kolejną IOB.

Pytanie: Czy kooordynator powiązania kooperacyjnego/klastra powinien mieć podpisane umowy o współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz organizacją badawczą?

Odpowiedź: Porozumienie członków powiązania kooperacyjnego/klastra na etapie I oraz umowa na wspólną realizację przedsięwzięcia (etap II) musi być podpisana przez wszystkie podmioty wyrażające wolę udziału w przedsięwzięciu. Obowiązek ten dotyczy zatem także organizacji badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, jak i instytucji otoczenia biznesu, o ile na etapie I chcą występować w charakterze członka powiązania kooperacyjnego/klastra, a na etapie II w charakterze uczestnika.

Pytanie: Czy na etapie II musi być zawiązana forma prawna?

Odpowiedź: Tak, na drugi etap musi być zarejestrowana forma prawna lub co najmniej ma być dokonane zgłoszenie zarejestrowania formy prawnej powiązania kooperacyjnego/klastra.

Pytanie: Jeśli planuje się, że powiązanie kooperacyjne/klaster na II etapie przyjmie formę fundacji, to czy wszyscy członkowie założyciele muszą być fundatorami i razem założyć fundację oraz wskazać koordynatora , czy też dopuszczalna jest sytuacja, gdy fundacją zgłoszoną na II etapie jako klaster/powiązanie kooperacyjne będzie podmiot utworzony wcześniej przez koordyntora, a pozostali uczestnicy jedynie podpiszą umowę o wspólną realizację przedsięwzięcia?

Odpowiedź: Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia powinni być członkami/wspólnikami/założycielami przyjętej przez powiązanie/klaster formy prawnej.

Pytanie: Czy w ramach Etapu I będzie można sfinansować koszty osobowe, wyjazdy studyjne, biuro eksportowe i in.?

Odpowiedź: Aby wydatek (np. koszt wynagrodzeń) został uznany za kwalifikowalny musi się mieścić w kategoriach wskazanych w katalogu kosztów kwalifikowalnych, w tym również w kategorii „Wydatki związane z zarzadzaniem przedsięwzięciem (…)”. Zakres proponowanych kosztów będzie podlegał ocenie merytorycznej prowadzonej przez ekspertów.

Pytanie: Czy członkiem powiązania kooperacyjnego/klastra (Etap I) i uczestnikiem przedsięwzięcia (Etap II) może być jednostka smorządu terytorialnego?

Odpowiedź: Paragraf 6 ust. 2 Regulaminu wskazuje, kto może ubiegać się o wsparcie. Są to: przedsiębiorstwa niezależne od siebie, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje badawcze.

Pytanie: Kto jest zobligowany do przedstawienia Operatorowi FPK sprawozdań finansowych?

Odpowiedź: Do wniosku o udzielenie wsparcia na Etap I załącza się sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy, w przypadku Etapu II do wniosku należy załączyć sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy oraz  wszystkich uczestników przedsięwzięcia, którzy wymienieni są w sekcji 3.5.1

Pytanie: W jaki sposób dzielona jest pomiędzy uczestników przedsięwzięcia pomoc de minimis na Etapie II?

Odpowiedź: Wsparcie uzyskane w II etapie będzie stanowić pomoc de minimis i w związku z tym trzeba mieć na uwadze kryteria 3.7 oraz 3.8 kryteriów oceny formalnej dla etapu I i II, które dotyczą zakazu przekroczenia pułapu pomocy de minimis oraz wyłączeń podmiotowych z ubiegania się o tą pomoc, które dotyczą zarówno Wnioskodawcy, jak i uczestników przedsięwzięcia. Sposób podziału tej pomocy na Wnioskodawcę i Uczestników przedsięwzięcia normuje paragraf 6 ust. 5 regulaminu. Ten sposób podziału znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno we wniosku o wsparcie (część nr 8) na II etap, jak i w Umowie o wspólną realizację przedsięwzięcia (punkt nr 4 zakresu minimalnych warunków do umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia). Sposób przyporządkowania poszczególnym podmiotom wielkości pomocy de minimis należy do indywidualnej decyzji Wnioskodawcy i Uczestników przedsięwzięcia i nie jest z góry narzucony.

Pytanie: W jaki sposób dzielona jest pomoc de minimis przeznaczona na zarządzanie przedsięwzięciem (w tym koszty osobowe)?

Odpowiedź: Kategoria wydatków „Wydatki związane z zarządzaniem przedsięwzięciem (…)”, uwzględniająca koszty osobowe, dotyczy wyłącznie Koordynatora. Wsparcie na zarządzanie będzie stanowić tym samym pomoc de miminis udzieloną Koordynatorowi.

Pytanie: W związku z tym, iż procedurę zapytań ofertowych należy stosować zgodnie z wytycznymi UMWKP od kwoty 5.000,00 zł netto, to czy w przypadku podmiotów nie zobligowanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych pojawiają się jakieś dodatkowe obowiązki (przetarg?) jeżeli po oszacowaniu okaże się, że oferty przekroczą 14.000,00 euro netto

Odpowiedź: Podmioty nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dokonują zakupów zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi IZ RPO WK-P „W sprawie realizowania zamówień  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

Pytanie: Czy przypadek, gdy poszczególni członkowie powiązania/klastra (I etap) i uczestnicy przedsięwzięcia  (II etap) współpracowali indywidualnie z uczelnią (każdy z osobna), która jest członkiem powiązania/klastra (I etap) i uczestnikiem  przedsięwzięcia (II etap) wyczerpuje wymagania kryterium nr 2 oceny merytorycznej – fakultatywnej (str. 6 kryteriów) i kryterium nr oceny merytorycznej – fakultatywnej (str. 11)? 

Odpowiedź: Współpraca pomiędzy członkami powiązania kooperacyjnego/klastra (I etap) i uczestnikami przedsięwzięcia (II etap) polegająca wyłącznie na indywidualnych kontaktach pomiędzy nimi nie będzie punktowana w ramach kryterium nr 2 (ocena merytoryczna fakultatywna etap I) oraz kryterium nr 5 (ocena merytoryczna fakultatywna etap II).  To, czy współpraca między tymi podmiotami wyczerpuje kryteria wyżej wskazane, każdorazowo podlegać będzie ocenie ekspertów w trakcie procedury oceny merytorycznej.

Pytanie: Czy w projekcie jako organizacja badawcza może wystąpić w klastrze jeden z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, którego siedziba jest zlokalizowana w Warszawie?

Odpowiedź: W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu I organizacje badawcze nieposiadające jednostki lokalnej w województwie kujawsko-pomorskim nie spełniają definicji członka powiązania kooperacyjnego, którego można uwzględnić w minimalnej liczbie podmiotów niezbędnych do uznania grupy za formalnie dopuszczalną (min. 5 niezależnych przedsiębiorstw i min. 1 podmiot innego typu: JST lub IOB lub org. badawcza). Taki podmiot, nawet jeśli współpracuje z powiązaniem kooperacyjnym/klastrem nie jest wymieniamy w sekcji 4.2 wniosku o udzielenie wsparcia, nie może być stroną porozumienia członków powiązania kooperacyjnego/klastra, które podpisywane przez Uczestników i Koordynatora.

 W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu II organizacja badawcza nieposiadająca jednostki lokalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale współpracująca z powiązaniem kooperacyjnym/klastrem aplikującym o wsparcie, może zostać wpisana w sekcji 5.14 wniosku (wówczas jest brana pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej, kiedy ocenie podlega kategoria organizacji badawczej będącej członkiem powiązania kooperacyjnego/klastra). Nadal jednak organizacja taka nie może być uczestnkiem przedsięwzięcia, tj. nie uwzględnia się jej w sekcji 3.5.1 wniosku, ani nie jest ona stroną umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia, która zawierana jest pomiędzy Uczestnikami a Koordynatorem.

Pytanie: Czy w przypadku gdy koordynatorem jest IOB, to czy należy do powiązania/klastra pozyskać drugie IOB, żeby dostać punkty na ocenie fakultatywnej?

Odpowiedź: W przypadku gdy koordynatorem jest IOB, kryterium nr 1 oceny merytorycznej fakultatywnej dla etapu II będzie spełnione.

Pytanie: Czy Spółka w organizacji może być koordynatorem i wnioskodawcą na drugim etapie?

Odpowiedź: Spółka kapitałowa (w tym. Sp. z o.o.) w organizacji jest podmiotem prawa, a zatem nie istnieją prawne przeszkody do tego, by była ona Wnioskodawcą i Koordynatorem na II etapie. Podmiot taki jest określany mianem ułomnej osoby prawnej, czyli jak stanowi art. 331 paragraf 1 Kodeksu cywilnego jest „jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych”. Zgodnie z artykułem 11 paragraf 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, „Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru”.

Pytanie: Czy udział własny ma wnieść koordynator jeżeli jest jednostką otoczenia biznesu?

Odpowiedź: W ramach Etapu I podmiotem zobligowanym do zabezpieczenia wkładu własnego, niezależnie od formy prawnej, jest Wnioskodawca. W przypadku  przedsięwzięć realziowanych w ramach Etapu II, także niezależnie od formy prawnej, wkład własny zabezpiecza Wnioskodawca oraz Uczestnicy do wysokości określonej w części VIII wniosku – Wartość kosztów kwalifikowalnych w podziale na Uczestników przedsięwzięcia.

Pytanie: Kiedy (w jakim czasie) udział własny musi być wniesiony przez uczestników powiązania na konto rachunkowe? Czy udział własny musi być z góry wpłacony przez uczestników w stosunku do przyznanej kwoty dotacji? Czy udział własny może być wnoszony sukcesywnie przez poszczególnych uczestników stosownie do wydanej przez koordynatora kwoty na zakup np. nowej technologii?

Odpowiedź: Kwestie techniczne odnośnie wnoszenia wkładu własnego pozostają do decyzji Koordynatora/Wnioskodawcy. Na etapie składania wniosku wymagane jest określenie wysokości wkładu własnego oraz zapewnienie przez wszystkich Uczestników przedsięwzięcia o możliwości jego wniesienia w stosownym oświadczeniu dołączonym do wniosku o udzielenie wsparcia.Szczegółowe kwestie dotyczące wnoszenia wkładu własnego w ramach przedsięwzięć będą sprawdzane na etapie realizowania przedsięwzięć w ramach sprawozdawczości i wniosków o płatność Wnioskodawców, a także stosownych kontroli i monitoringu tychże przedsięwzięć przez Operatora.

Pytanie: Czy porozumienie na współpracę przy tworzeniu strategii rozwoju klastra (etap I) może być podpisane również z członkami klastra spoza województwa?

Odpowiedź: Zgodnie z kryteriami formalnymi dla Etapów I i II (kryterium nr 3.4. oraz nr 4.3) Porozumienie, które ma być załącznikiem do wniosku o wsparcie mogą podpisać tylko członkowie mający siedzibę/ jednostkę lokalną na terenie województwa kujawsko-pomomorskiego.

Pytanie: Zakładając że powiązanie kooperacyjne obejmuje 5 firm. Czy wszystkie z nich muszą uczestniczyć np. w tych samych targach. Czy też może być tak, że 5 firm w dowolnej konfiguracji bierze udział w działaniach planowanych w ramach etapu II. Na przykład: dwie firmy jadą na te same targi a trzy firmy jadą na misję.
Szerzej traktując pytanie – ile min. firm – członków klastra musi brać udział w danym wydarzeniu (np. targach) – wszyscy członkowie, którzy podpiszą umowę w II etapie czy cały czas musi to być min. 5 nawet jeśli umowę podpisze 15 firm? Czy w komponencie B+R też w np. zakupie danej usługi musi uczestniczyć min. 5 firm? Ponadto, czy instytucja otoczenia biznesu/jednostka samorządu/organizacja badawcza, które są uczestnikiem porozumienia muszą brać udział we wszystkich działaniach planowanych przez powiązanie w ramach etapu II?

Odpowiedź: W kryteriach nie wskazano wprost, czy wszyscy Uczestnicy Przedsięwzięcia, czy też tylko część z nich i jaka ma brać udział w danym działaniu (m.in. kryterium nr 3 oceny merytorycznej fakultatywnej dla etapu II). Ocena spełnienia bądź nie danego kryterium należeć będzie do eksperta oceniającego wniosek w ramach oceny merytorycznej. Z pewnością im więcej firm będzie brać udział w danym działaniu, tym będzie to korzystniejsze dla Wnioskodawcy i oceny wniosku, z uwagi na fakt, iż Operator w ramach konkursu ma za zadanie wspierać wspólne działania Członków Powiązania (I etap) oraz Uczestników Przedsięwzięcia (II etap). Przy okazji należy wskazać, iż wyjazd na same misje w ramach II etapu nie spełnia kryterium nr 3 oceny merytorycznej fakultatywnej dla etapu II, gdyż w kryterium tym wskazane są targi i misje łącznie.

Wymóg co najmniej 5 firm dotyczy zarówno uczestniczenia w powiązaniu kooperacyjnym/klastrze, jak i w poszczególnych działaniach, co nie oznacza, że wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia – w przypadku większej łącznej liczby uczestników niż 5 – muszą brać udział w danym działaniu.

Odnosząc się wprost do organizacji badawczych i intytucji otoczenia biznesu. Z natury i istoty działania podmiotów, których dotyczy pytanie trudno oczekiwać uczestniczenia wszystkich uczestników przedsięwzięcia we wszystkich działaniach zaplanowanych w ramach strategii, a następnie realizowanych w ramach II etapu. Jednakże ocena spełnienia danego kryterium należeć będzie do eksperta oceniającego wniosek.

Pytanie: Zakładając, że Klaster chce złożyć w jednym terminie wniosek na I (tworzenie strategii) i II etap (wniosek na działania z załącznikiem w postaci strategii) czy jest możliwe aby na pierwszy etap otrzymać zaliczkę? Założeniem jest, że koszt za usługi doradcze związane z opracowaniem strategii nie zostały jeszcze poniesione.

Odpowiedź: Obie formy finansowania Przedsięwzięć (tj. zaliczka i refundacja) są możliwe dopiero po pozytywnym przejściu przez wniosek obu etapów oceny – tj. formalnej i merytorycznej oraz po podpisaniu umowy o wsparcie. W sytuacji gdy wniosek ma być złożony łącznie na I i II etap, strategia stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku (kryteria oceny formalnej dla etapu I i etapu II nr 2.8), a zatem strategia już istnieje i koszt jej stworzenia albo został już poniesiony, albo zostanie poniesiony w przyszłości (np. na podstawie faktury z odległym terminem płatności). Możliwa jest zatem w takim przypadku zarówno refundacja poniesionych kosztów – w przypadku faktycznego poniesienia kosztów, jak i zaliczka – w przypadku gdy koszt nie został jeszcze poniesiony przez Wnioskodawcę. Zgodnie z paragrafem 19 ust. 2 Regulaminu, koordynator może dokonać wyboru formy otrzymanego wsparcia spośród form wymienionych w tym paragrafie. Harmonogram płatności, w którym koordynator określa formę wsparcia, stanowi załącznik do umowy o udzielenie wsparcia.

Pytanie: Czy jest możliwość zmian w umowie powiązania klastrowego na II etap? Przyjmując sytuację, że któraś z firm będzie się chciała wycofać z porozumienia, lub jednego z działań przed albo w trakcie jego realizacji (np. ze względu na sytuację finansową lub zdarzenia losowe), a inna firma będzie chciała przystąpić do porozumienia. Czy należy od początku założyć, że nie ma możliwości zmian w umowie, zarówno w ilości działań jak i uczestnikach porozumienia? Jak traktować firmy, które dopiero przystąpią do powiązania i będą chciały wziąć udział w zaplanowanych działaniach?

Odpowiedź: Umowa o wspólną realizację przedsięwzięcia (dotyczy etapu II) została zdefiniowana w paragrafie 2 Regulaminu. Zgodnie z tą definicją, określa ona wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Przedsięwzięcia, tj. role i zobowiązania Uczestników Przedsięwzięcia, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych, podział wkładu własnego i wnioskowanej pomocy de minimis.
Z uwagi na fakt, iż umowa stanowi załącznik do wniosku i podlega ocenie formalnej i merytorycznej razem z wnioskiem, a jej postanowienia warunkują wynik oceny (np. kryteria odnoszące się do rodzaju realizowanych działań i ich liczby, co do liczby uczestników), należy przyjąć że powinna ona być dokumentem przemyślanym i co do zasady nie podlegającym zmianom, w trakcie realizacji Przedsięwzięcia i w okresie trwałości. Nie wyklucza to jednak dokonania zmian w przypadku zdarzeń szczególnych, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Będą to jednak przypadki wyjątkowe. Wystąpienie uczestnika z przedsięwzięcia nie może jednak wpływać na utrzymanie wskaźników realizacji Przedsięwzięcia. Wskazać należy, że podmioty, które przyłączą się do klastra/powiązania kooperacyjnego po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia na Etap II nie będą uczestnikami przedsięwzięcia jako podmioty, które nie podpisały umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia- podmioty te nie otrzymają pomocy de minimis i koszty związane z ich aktywnością w działaniach nie będą kosztami kwalifikowanymi.

Pytanie: Czy praca członków Zarządu Stowarzyszenia może być wkładem własnym? Czy kwalifikuje się tylko wkład pieniężny?

Odpowiedź: Zgodnie z definicją wkładu własnego zamieszczoną w paragrafie 2 Regulaminu, jako wkład własny kwalifikuje się tylko wkład pieniężny.

Pytanie: Czy na Etapie I wystąpi pomoc de minimis?

Odpowiedź: Wsparcie uzyskane na przedsięwzięcia realizowane w ramach Etapu I nie stanowi pomocy de minimis.

Pytanie: Czy umowy o współpracy dotyczą również organizacji badawczych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu?

Odpowiedź: Porozumienie członków powiązania kooperacyjnego/klastra na etapie I oraz umowa na wspólną realizację przedsięwzięcia (etap II) musi być podpisana przez wszystkie podmioty wyrażające wolę udziału w przedsięwzięciu. Obowiązek ten dotyczy zatem także organizacji badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, jak i instytucji otoczenia biznesu.

Pytanie: Jaką formę prawną powinien mieć klaster przystępujący do II Etapu?

Odpowiedź: Dopuszczalne formy prawne klastrów na II etapie, to wszystkie formy możliwe do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (zarówno w Rejestrze przedsiębiorców, jak i w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Dopuszczalne są wszystkie spółki prawa handlowego, spółka europejska, stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje społeczne i zawodowe, podlegające wpisowi do KRS.

Pytanie: Czy w ramach planowanego konkursu (jak poniżej) członkami powiązań kooperacyjnych/klastrów spieranych z przedmiotowego RPO WKP na lata 2007-2013 mogą być przetwórcy rolni tj. np. plantatorzy/rolnicy współpracujący od lat z Krajową Spółka Cukrową S.A.?

Odpowiedź: Warunkiem decydującym o możliwości uzyskania wsparcia jest określenie, czy dany podmiot (grupa podmiotów) nie podlega włączeniom opisanym w Regulaminie przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia § 7 Rodzaje wyłączeń z uczestnictwa w konkursie.
Trzeba przede wszystkim ocenić, czy podmioty te:
– mogą uzyskać wsparcie w ramach środków dostępnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczy, to zarówno Etapu I, jaki Etapu II (szczegóły: „Regulamin…”z dn. 10 lutego 2014 r., § 7 ust. 2, lit. d)
– nie będą w Etapie II objęte wyłączeniem z uzyskania pomocy de minimis (szczegóły: „Regulamin…”z dn. 10 lutego 2014 r., § 7 ust. 3, lit. c)
Celem dokonania takiej weryfikacji musielibyśmy uzyskać informację nt. kodów PKD dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty, o których pisze Pani w pytaniu.