O Funduszu


FUNDUSZ POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH ZAKOŃCZYŁ DZIAŁALNOŚĆ
Z DNIEM 30 GRUDNIA 2015 R.

Podsumowanie działalności Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:

Prezentacja: Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Rezultaty realizacji projektu.

O Funduszu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 września 2013 r. do 30 grudnia 2015 r. była liderem konsorcjum utworzonym z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o., które zostało ustanowione przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Operatorem Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych powstał w ramach projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”, w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony środowiska gospodarczego regionu na instytucjonalne wsparcie identyfikacji nowych i wzmacniania pozycji istniejących powiązań kooperacyjnych i klastrów.

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie w ramach projektu mogły uzyskać powiązania kooperacyjne i klastry składające się z min. 5 niezależnych przedsiębiorstw oraz z co najmniej jednej z niżej wymienionych instytucji:
– jednostek samorządu terytorialnego,
– instytucji otoczenia biznesu,
– organizacji badawczych.

Kto mógł być koordynatorem?

Koordynatorem powiązania kooperacyjnego mógł zostać:
– przedsiębiorca,
– jednostka samorządu terytorialnego,
– instytucja otoczenia biznesu.
Dany podmiot mogł być koordynatorem tylko jednego powiązania kooperacyjnego lub klastra ubiegającego się o wsparcie ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Na co można było uzyskać wsparcie?

W ramach dwóch etapów oferowano wsparcie na:

  • Etap I – opracowanie dokumentu strategicznego określającego cele powiązania kooperacyjnego lub klastra, zasady funkcjonowania i wizję rozwoju oraz wspólne działania,
  • Etap II – wdrożenie wybranych działań zapisanych do realizacji w dokumencie strategicznym utworzonym w ramach etapu I. W katalogu możliwych do zrealizowania działań znajdowały się:
  1. utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii,
  2. pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej członków powiązania,
  3. pozyskanie nowych odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług,
  4. udział uczestników powiązania w misjach gospodarczych i imprezach wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
  5. przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o uczestnikach powiązań, produktach i usługach.

Maksymalne wartości przedsięwzięć

Funduszu Powiązań Kooperacyjnych zarządzał kwotą 14,46 mln złotych, które rozdysponowane zostały na realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez powiązania kooperacyjne lub klastry. Intensywność pomocy była uzależniona od etapu, którego dotyczyła:

  • Etap I – do 95% kosztów kwalifikowalnych, max. 100 tys. zł,
  • Etap II – do 85% kosztów kwalifikowalnych, max. 3 mln zł.