Panorama Klastrów 2016


„Panorama Klastrów”, to ukazujący się dwa razy do roku raport przygotowywany przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (EOK). Obserwatorium jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej mającą na celu zbieranie i analizowanie danych dotyczących europejskich klastrów, ale także promowanie wiedzy nt. aktualnych trendów i kierunków rozwoju gron. Oferta EOK jest skierowana przede wszystkim do podmiotów, które odpowiedzialne są za tworzenie i koordynowanie polityk gospodarczych na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, ale także do koordynatorów klastrów oraz przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP.

Raport „Panorama Klastrów” ukazuje się od 2014. Kolejne publikacje wydawane pod tym tytułem skupiają się na umożliwianiu osobom odpowiedzialnym za koordynowanie polityk gospodarczych oraz środowisku biznesowemu w całej Unii Europejskiej uzyskania świeżego spojrzenia na trendy w powiązaniach pomiędzy sektorami oraz różnymi gałęziami przemysłu. Ostatnia edycja pod redakcją znanego w świecie europejskich klastrów Christiana Ketels ukazała się w listopadzie 2016 r. Dokument został podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich znajdujemy szereg informacji ogólnie odnoszących się do roli klastrów w Europie. Druga część dokumentu jest poświęcona tzw. przemysłom  nowopowstającym (ang. emerging industries).

We wstępie do dokumentu czytamy:

Klastry stanowią kluczowy czynnik w realizacji założeń planu Junkiera. Odgrywają kluczową rolę w procesach diagnostycznych, projektowaniu i ostatecznym tworzeniu efektywnych polityk opracowywanych, by udało się zrealizować podstawowy cel planu Junkiera, którym jest zwiększenie liczby miejsc pracy, wzrost (gospodarczy, społeczny) i inwestycje. Klastry oferują żyzny grunt ułatwiający transformację przemysłową oraz rozwój przemysłów nowopowstających.[…]

Cały raport (tylko w wersji angielskiej) jest dostępny na stronach Komisji Europejskiej: European Cluster Panorama 2016.