Nowe wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR


Informujemy, iż uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/71/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmienione zostały „WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W STOSUNKU DO KTÓRYCH BENEFICJENCI NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

Znowelizowane zapisy dotyczą m.in.:

 • zasad udzielania zamówień – dotychczas wymagane było przeprowadzenie procedury zapytań ofertowych dla zamówień o wartości przekraczającej 5.000,00 zł (netto) z uwzględnieniem wyłączeń przedmiotowych, obecnie nastąpiło podwyższenie minimalnej wartości zamówienia do kwoty 10.000,00 zł (netto).,
 • wyłączeń przedmiotowych dokonywania zakupów:
  • katalog zakupów podlegających wyłączeniu przedmiotowemu rozszerzono m.in. o:
   1. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,
   2. usługi lub dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
  • podwyższono kwotę średniomiesięcznego wynagrodzenia personelu pozyskiwanego do realizacji projektów RPO WK-P na innej podstawie prawnej niż umowy o pracę, z kwoty 5.500,00 zł brutto do kwoty 6.000,00 zł brutto (uwzględniając cały okres realizacji zlecenia w ramach danego projektu); wysokość wynagrodzenia, niezmiennie powinna odpowiadać stawkom stosowanym u beneficjenta i być ustalana każdorazowo w zależności od doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,
 • doprecyzowano zakres informacji, które powinny znajdować się w zapytaniu ofertowy (m.in. z minimalnym terminem przesłania ofert, tj. 7 dni od daty wysłania zapytań ofertowych i zamieszczenia informacji na stronie internetowej)

Uzyskanie informacji nt. pełnego zakresu zmian w wytycznych wymaga kompleksowego zapoznania się z treścią znowelizowanego dokumentu:

Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – GRUDZIEŃ 2014

Rzeczone wytyczne wchodzą w życie z dniem ich podjęcia, za wyjątkiem pkt. III.5 (str. 11), który wchodzi w życie po 30 dniach od dnia podjęcia Wytycznych. W przypadku projektu, w ramach którego wydatki ponoszone będą po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjenci zobowiązani są do stosowania niniejszych Wytycznych. Jeżeli zapisy niniejszych Wytycznych są korzystniejsze dla Beneficjenta od obowiązujących w momencie złożenia projektu do IZ RPO WK-P, w szczególności zapisy dotyczące wymogów tworzenia dokumentacji dokonywanych przez beneficjenta zakupów, zbierania ofert handlowych oraz dokonywania ich porównań i oceny, niezależnie od momentu poniesienia wydatku, zastosowanie mają korzystniejsze w tym zakresie niniejsze Wytyczne.

W nawiązaniu do powyższego informujemy, że zapisy wytycznych dotyczą wszystkich podmiotów, którym udzielono wsparcia ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, i które realizują swoje przedsięwzięcia w terminie, od którego niniejsze wytyczne obowiązują.