Newsletter Europejskiego Obserwatorium Klastrów #5


Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Europejskiego Obserwatorium Klastrów. Tekst otwierający numer poświęcony jest uruchomieniu Regional Ecosystem Scoreboard, platformy której celem jest pozyskiwanie i prezentowanie danych odnoszących się do ramowych warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjności oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Największy nacisk położony jest na dostarczanie wiedzy o dynamice i uwarunkowaniach regionalnych ekosystemów gospodarczych, w mniejszym stopniu na ocenę ich wydajności. Narzędzie umożliwia nie tylko pozyskanie informacji na temat interesującego nas regionu, ale także porównywanie regionów między sobą.

Dane udostępniane na platformie zostały podzielone na 5 głównych obszarów:

 • warunki dla rozwoju przedsiębiorczości,
 • wiedza i umiejętności,
 • współpraca i umiędzynarodowienie,
 • dostęp do finansowania,
 • dane dot. popytu (w odniesieniu do sektora publicznego, jak i prywatnego).

W dalszej części publikacji znajdziemy informacje nt. 6 modelowych regionów pod względem realizacji polityk klastrowych, których doświadczenia Komisja Europejska planuje wykorzystać w celu projektowania i wdrażania nowego podejścia do wspierania klastrów. Celem tego nowego podejścia (ang. new approach) jest uzyskanie jak największych korzyści płynących z innowacyjności i wykorzystanie ich do kształtowania tzw. łańcuchów wartości, m.in. w obszarze przemysłów perspektywicznych.

Modelowe regiony zostały wybrane w 2014 roku spośród 44 złożonych aplikacji, są to:

 • Nord-Pas-de-Calais (Francja) wspierający rozwój tzw. fabryk przyszłości (ang. factories od the future),
 • Sztokholm (Szwecja) i Digital Health Cluster,
 • Rumunia Zachodnia, jako hub dla rozwoju klastrów w Europie Środkowo-Wschodniej,
 • Hamburg (Niemcy) wspierający powiązania pomiędzy klastrami reprezentującymi różne sektory gospodarki,
 • Lapland (Finlandia), jako przykład realizacji polityki wspierania klastrów eko-innowacyjnych (na przykładzie podmiotów działających w obszarze wykorzystywania naturalnych zasobów Arktyki),
 • Region Centro (Portugalia) wspierający działalność klastrów w szeroko pojętym sektorze społecznym.

Na stronach Europejskiego Obserwatorium Klastrów dostępne są także raporty poświęcone poszczególnym regionom:

Poza tym w numerze:

informacje o aktualnych wydarzeniach skierowanych do koordynatorów i członków klastrów, w tym o wydarzeniach brokerskich w USA (maj) i na Tajwanie (czerwiec) oraz zapowiedź kolejnego numeru, którego tematem głównym będą najnowsze raporty i analizy przygotowane przez zespół Europejskiego Obserwatorium Klastrów.

Do pobrania: Newsletter European Cluster Observatory – Issue 5

Poprzednie numery newslettera: