Miliardy dla klastrów…kanadyjskich


W dniu 24 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące powstanie nowej grupy roboczej ds. polityki klastrowej. Tego samego dnia w Kanadzie zainaugurowano program pod nazwą The Innovation Superclusters Initiative (red. Inicjatywa na rzecz Innowacyjnych Superklastrów). U podstaw tego programu leży założenie ścisłej współpracy pomiędzy rządem kanadyjskim a przemysłem  i innymi aktorami zaangażowanymi w działalność klastrów (sektor B+R, instytucje otoczenia biznesu) w modelu, w którym rolę lidera pełni strona biznesowa.

Klastry, a Superklastry

Początkowo można odnieść wrażenie, że superklastry, których wsparcia planuje się podjąć administracja kanadyjska są odpowiednikami polskich Krajowych Klastrów Kluczowych. Dokumentacja programu The Innovation Superclusters Initiative wskazuje jednak, że superklastry, to nie tylko najważniejsze z punktu widzenia gospodarczego rozwoju kraju klastry. Stanowią one bowiem także silne powiązania klastrów oparte o technologie, kapitał wiedzy oraz infrastrukturę. W porównaniu z tradycyjnie definiowanymi klastrami, superklastry charakteryzują się ponadto:

  • większą liczbą i silniejszymi powiązaniami międzysektorowymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami, organami administracji publicznej oraz sektorem B+R,
  • silną marką i zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi, które przekładają się na rozpoznawalność w ujęciu globalnym oraz możliwość oddziaływania na całe sektory gospodarki światowej,
  • bazując na powyższym posiadają zdolność przyciągania kluczowych dla swojej branży specjalistów oraz inwestycji w wysoce innowacyjne technologie,
  • istotnym wpływem w skali gospodarki kanadyjskiej na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost produktu krajowego brutto.

Więcej o promowanej idei superklastra można dowiedzieć się z opublikowanego na kanadyjskich stronach video – What is a supercluster?

Budżet programu i zasady finansowania

W ramach przygotowanego programu wyselekcjonowane superklastry otrzymają wsparcie na poziomie 950$ w okresie od 2017 do 2022. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że mowa tu o dolarach kanadyjskich nadal grona z kraju klonowego liścia mogą liczyć w ciągu 6 lat na inwestycje opiewające na kwotę około 2,5 mld zł. Zakłada się, że wsparcie uzyska niewielka liczba kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki superklastrów. Każdy z beneficjentów programu będzie miał szansę na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w kwocie od 125 mln $ do 250 mln $.

The Innovation Superclusters Initiative – źródła informacji

Szczegółowy opis całego programu znajduje się w publikacji Innovation Superclusters – Program Guide. Znajdują się w niej informacji nt. celów inicjatywy, oczekiwanych rezultatów, podmiotów uprawnionych do aplikowania o wsparcie oraz katalog kosztów kwalifikowalnych i inne niezbędne do przygotowania projektów.

Więcej informacji nt. programu na stronach Rządu Kanady – The Innovation Superclusters Initiative oraz o samej koncepcji superklastrów – Superclusters in Canada.