Ogłoszenie o konkursie nr 1


TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi
12 000 000,00 PLN.

O wsparcie mogą się ubiegać następujące podmioty:

a) przedsiębiorcy niezależni od siebie,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) instytucje otoczenia biznesu,
d) organizacje badawcze.

Powyższe podmioty:
– posiadają siedzibę lub jednostkę lokalną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
– działają w ramach powiązania kooperacyjnego rozumianego jako zgrupowanie przedsiębiorstw działających w określonym sektorze gospodarki, wertykalnie lub horyzontalnie skoncentrowanych lub skupisko przedsiębiorstw skoncentrowanych terytorialnie, działających na wyodrębnionych obszarach, gdzie tworzone są korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa inicjują i realizują wspólne przedsięwzięcia rozwojowe, współpracując przynajmniej z jednym typem z wymienionych typów podmiotów: organizacją badawczą, instytucją otoczenia biznesu lub jednostką samorządu terytorialnego. W skład powiązania kooperacyjnego musi wchodzić minimum 5 niezależnych od siebie przedsiębiorstw.

Z ubiegania się o wsparcie wyłączone są podmioty wskazane w § 7 Regulaminu przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Podmioty ubiegające się o wsparcie reprezentuje Wnioskodawca będący Koordynatorem powiązania kooperacyjnego lub klastra, którym może być:
a) jednostka samorządu terytorialnego,
b) przedsiębiorca,
c) instytucja otoczenia biznesu.

W ramach projektu zakłada się wsparcie finansowe dwóch typów przedsięwzięć:
ETAP I – STRATEGIA

Wsparcie działań związanych z powstawaniem i/lub rozwojem wzajemnej współpracy o znaczeniu lokalnym lub regionalnym przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzących do powstania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra, zawierającej propozycje wspólnych przedsięwzięć do realizacji.

Maksymalna wartość wsparcia: 100 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 95% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia: maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia.

ETAP II – PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Wsparcie przedsięwzięć wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego/klastra zawierającej następujące działania:
a) tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii;
b) pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów będących członkami powiązania kooperacyjnego;
c) pozyskanie nowych odbiorców lub grup odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług;
d) udział podmiotów pozostających w powiązaniu kooperacyjnym w misjach gospodarczych i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju;
e) przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach powiązania kooperacyjnego i ich ofercie handlowej.

Maksymalna wartość wsparcia: 3 000 000,00 PLN.
Intensywność wsparcia: maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Okres realizacji przedsięwzięcia: maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia, przy czym zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.03.2015 r.

Forma wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.3.2014 o dofinansowanie projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu.
W przypadku wystąpienia pomocy będzie ona udzielana w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

Nabór wniosków

Nabór będzie prowadzony od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 21 marca 2014 r. (w godzinach pracy TARR S.A., tj. 8.00 – 16.00) na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie internetowej Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.
Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest sekretariat Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu , ul. Włocławska 167.

Szczegółowe informacje, w tym: regulamin udzielania wsparcia, kryteria oceny przedsięwzięć, przewodnik po kryteriach oceny, wzory wniosków wraz z instrukcjami wypełniania, wzory umów i procedury zabezpieczeń umów zostały zamieszczone na stronie www.klastry.tarr.org.pl oraz są dostępne w Biurze Projektu, mieszczącym się w budynku TARR S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pokój 252.