Klaster ZACHEM


Koordynator: Klaster Za-Chem Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
e-mail: klaster.zachem@gmail.com
www.za-chem.pl

O klastrze

Misją Klastra Za-Chem jest zbudowanie w regionie silnego ośrodka wspierającego rozwój sektora chemicznego, podnoszącego inowacyjność, konmkurencyjność oraz łączącego partnerów biznzesowych oaz naukowych. Dążenia klastra zmierzają w kierunku zbudowania trwałych więzi i wypromowania nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interensów branży chemicznej, poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienia ogólnopolskiej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży chemicznej. Wśród celów strategicznych klastra znajdują się m.in.: umocnienie pozycji rynkowej oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, optymalizacja procesów innowacyjnych poprzez umacnianie współpracy z sektoremB+R oraz wdrażanie wspólnie wypracowanych rozwiązań, optymalizacja procesów działalności zasadniczej poszczególnych członków klastra, optymalizacja wydajności pracy pracowników oraz efektywne wykorzystanie czasu ich pracy, szczególnie w trakcie przestojów technologicznych.

Informacje o przedsięwzięciu wspartym ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych:
Etap II: Klaster ZACHEM
Wartość przedsięwzięcia: 1 415 779,20 PLN
Kwota wsparcia: 978 384,00 PLN

Członkowie Klastra Za-Chem*:

Przedsiębiorcy:
Eco-Investment Poland
SOPUR
MD-PROECO
Przedsiębiorstwo CARGO
PUK Corimp

Instytucja otoczenia biznesu:
Klaster Za-Chem Sp. z o.o.

Jednostka badawcza:
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Śniadeckich w Bydgoszczy

 *Stan na dzień 30.04.2015

Wszyscy przedsiębiorcy wchodzący w skład klastra prowadzą działalność na terenie zlokalizowanym pod adresm
Aleja Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy.