Dokumentacja konkursowa


Dokumentacja – Konkurs nr 3/FPK/2014

 

Podstawowe dokumenty

Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia – wersja 2.4 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rejestr zmian wprowadzonych do Regulaminu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Kryteria wyboru przedsięwzieć

Przewodnik po kryteriach wyboru przedsięwzięć

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Rejestr dokumentów konkursowych

 

Wniosek o dofinansowanie

Etap II

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia Etap II (zip) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia Etap II – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Lista załączników do wniosku – Etap II

Oświadczenie uczestników powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (pdf) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Oświadczenie uczestników powiązania kooperacyjnego lub klastra – bez koordynatora (doc) – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Umowa o udzielenie wsparcia

Etap II

Wzór umowy o udzielenie wsparcia na Etap II  – wersja z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zakres minimalnych warunków do umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy – Etap II – wersja z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

Ustanawianie zabezpieczeń

Dokumenty/procedury wymagane przy ustanawianiu zabezpieczeń

Wzór weksla

Instrukcja wypełniania weksla

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (pdf) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne (doc) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (pdf) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne (doc) – wersja z dnia 31 lipca 2014 r.

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (pdf)

Wzór oświadczenia do deklaracji wekslowej osób fizycznych (doc)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (pdf)

Wzór oświadczenia o stanie cywilnym – osoba fizyczna (doc)

 

Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2007-2013

Wytyczne dot. zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Wytyczne dla benficjentów z zakresu pomocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P z dnia 15 stycznia 2014 r.

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków z dnia 8 października 2014 r.