dla Koordynatorów realizujących przedsięwzięcia – Etap II


Wytyczne Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia – wersja 2.4 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Wniosek o płatność – Etap II

Wzór wniosku o płatność – Etap II (doc)

Zestawienie dokumentów finansowych do wniosku o płatność – Etap II (xls)

Instrukcja przygotowania wniosku o płatność dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Etapu II

Oświadczenie dot. możliwości odzyskania podatku VAT (pdf)

Oświadczenie dot. możliwości odzyskania podatku VAT (doc)

Oświadczenie dot. zakupionych usług, towarów, wartości niematerialnych i prawnych (pdf)

Oświadczenie dot. zakupionych usług, towarów, wartości niematerialnych i prawnych (doc)

Oświadczenie dot. związania kosztów bezpośrednio z realziacją przedsięwzięcia (pdf)

Oświadczenie dot. związania kosztów bezpośrednio z realziacją przedsięwzięcia (doc)

Wytyczne Instytucji Zarządzajęcej

Wytyczne dot. zamówień

Wytyczne dot. zamówień współfinansowanych ze środków EFRR

Wytyczne dot. promocji

Wytyczne dla benficjentów z zakresu pomocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P z dnia 15 stycznia 2014 r.

Logotypy

Logotypy – wersja anglojęzyczna

Pełna dokumentacja związana z promocją przedsięwzięć w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie www.mojregion.eu

Wytyczne dot. kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków z dnia 8 października 2014 r.