archiwum kategorii: Komunikaty – Konkurs 1/FPK/2014


WAŻNE!!! „Baza konkurencyjności” – system informatyczny do publikacji zapytań ofertowych

Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej stanowią istotne zagadnienie na etapie ich realizacji i rozliczania. Uchybienia w tym zakresie niejednokrotnie stanowią o zmniejszeniu wartości dotacji, a w skrajnych przypadkach o zwrocie całości uzyskanego wsparcia. Z tego powodu, tak istotną kwestią jest, aby osoby odpowidzialne za prowadzenie tychże procedur w projektach posiadały aktualną wiedzę z […]


WYDARZENIE: Szkolenie „Strategia jako instrument efektywnego zarządzania klastrem i powiązaniem kooperacyjnym”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Strategia jako instrument efektywnego zarządzania klastrem i powiązaniem kooperacyjnym” organizowane przez Fundusz Powiązań Kooperacyjnych w dniu 16 października w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Celem szkolenia, które poprowadzi dr Kamila Skrzypczyńska z Katedry Doskonałości Biznesowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest przybliżenie uczestnikom […]


KOMUNIKAT: Informacja w sprawie egzekucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W odpowiedzi na wątpliwości w zakresie uruchomienia procedury egzekucyjnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla in blanco, poręczanego przez uczestników przedsięwzięcia, wyjaśniamy, iż poręczyciel wekslowy odpowiada w sposób solidarny z innymi dłużnikami wekslowymi, co oznacza, że posiadacz weksla może według swego wyboru dochodzić zapłaty sumy wekslowej albo od wszystkich łącznie, albo też od tylko […]