archiwum kategorii: Dokumentacja


Umowa o udzielenie wsparcia – dokumenty

Publikujemy dokumenty, które Koordynatorzy klastrów i powiązań kooperacyjnych muszą dostarczyć celem podpisnia umowy o udzielenie wsparcia: Harmonogram płatności – Etap I (doc) Harmonogram płatności – Etap I (pdf) Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaraności, niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego – Etapy I i II (doc) Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej […]


KOMUNIKAT: Zmiany w dokumentacji konkursowej w zakresie formy składanego zabezpieczenia

Z dniem 5 września 2014 r. wprowadzono zmiany w dokumentacji konkursowej w zakresie formy składanego zabezpieczenia dot. konkursu nr 2/FPK/2014. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji. Zmiany dotyczą następujących dokumentów: Regulamin przeprowadzania konkursu i udzielania wsparcia – wersja z dnia 5 września 2014 r. Wzór umowy o udzielenie wsparcia na Etap II – wersja z dnia 5 września 2014 r. Rejstr […]


KOMUNIKAT: Zakres informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W związku z przedłużającymi się pracami Rady Ministrów nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, w szczególności w zakresie odnoszącym się do wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 definicji jednego przedsiębiorstwa, uprzejmie informuję, że do czasu nowelizacji ww. rozporządzenia […]